• Slide02
  • Slide01

     

     

     

Projekt "Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego"

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16

Projekt realizowany ze współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy projektu:

EDU Research Polska Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)

Projekt Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego zakłada wypracowanie innowacyjnego narzędzia diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o rozwiązania niemieckie i przy wsparciu niemieckiego partnera. Innowacyjność rozwiązania wynika w warstwie metodycznej z odejścia od statyczności i sztuczności postępowania diagnostycznego, w kierunku podejścia dynamicznego, procesowego, realizowanego w warunkach realnych, przez wykorzystanie metod Ambulatory Assessment oraz nowoczesnych metod komunikacji mobilnej (2 tygodniowe zbieranie danych w różnych sytuacjach rodzinnych i zawodowych przy wykorzystaniu smartfona). W warstwie treściowej/koncepcyjnej innowacyjność rozwiązania polega na zmianie przyjętej perspektywy oraz bliskiemu powiązaniu z możliwością działań praktycznych. Proponowane jest odejście od konfliktowych wyznaczników relacji rodzina–praca na rzecz poszukiwania indywidualnych umiejętności/kompetencji (w różnych wymiarach) pozwalających na aktywne równoważenie życia rodzinnego i zawodowego. Kompetencje takie pozwalać mogą na świadome kształtowania relacji między rodziną a pracą mogą być wspierane i wykształcane, dzięki temu projekt ma bardzo praktyczny wymiar. Stanowi on dopełnienie realizowanych we współpracy uczestniczących podmiotów prac nad coachingowym wsparciem równowagi między rodziną a życiem zawodowym (family-balance-coaching).

Rozwiązania wdrożone zostaną w placówkach Stowarzyszania KARAN w Polsce i wykorzystane w procesie diagnostycznym rodzin, w szczególności w sytuacji opieki nad osobami zależnymi. Dodatkowo wdrożenia w innych chętnych poradniach rodzinnych oraz instytucjach rynku pracy zainteresowanych niekomercyjnym wykorzystaniem narzędzia. Docelowo narzędzie znaleźć może szerokie zastosowanie w instytucjach wsparcia rodziny (poradnie, instytucje terapeutyczne, mediacyjne w tym zwł. pozarządowe), w działach HR (diagnoza równowagi pracowników) a także instytucjach rynku pracy czy podmiotach działających na rzecz godzenia życia zaw. z rodzinnym.

Materiałami wytworzonymi podczas projektu będą:

(1) Psychometryczne narzędzie do analizy kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego (wersja elektroniczna).
(2) Aplikacja mobilna do badania kompetencji (aplikacja mobilna wraz z systemem informatycznym z poziom dostępu odbiorcy/użytkownika/administratora).
(3) Podręcznik stosowania narzędzia (wydany drukiem oraz wersja elektroniczna).
(4) Program szkolenia diagnostów (program szkolenia/scenariusze zajęć/narzędzia do ćwiczeń).
(5) Rekomendacje dla instytucji wdrażającej (4 wersje w formie elektronicznej i wydruk. w nakładzie 200 egz.).