• Slide02
  • Slide01

     

     

     

Dr Marek Kulesza – nauczyciel akademicki Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, badacz społeczny, doświadczony menadżer projektów wdrożeniowych, badawczych, edukacyjnych. Trener, coach, superwizor, ekspert oraz kierownik projektów koncepcyjnych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym o zasięgu międzynarodowym. Inicjator przedsięwzięć koncepcyjnych i wdrożeniowych z zakresu standaryzacji oraz zapewnienia jakości usług społecznych, profesjonalizacji oraz wykorzystania coachingu i superwizji w obszarze działań społecznych, pracy z rodzinami, rozwoju zawodowego, relacji między życiem zawodowym i rodzinnym, szkoleń. Współautor koncepcji Family Balance Coaching oraz badania kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego.

Dr Justyna Kurtyka-Chałas – doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Socjologii, Wydziału Społeczno- Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku praca socjalna. Psycholog, pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami w zakresie diagnozy, poradnictwa psychologicznego oraz interwencji w sytuacjach kryzysowych. Badania naukowe koncentrują się w obszarze psychologii rozwojowej, psychogerontologii, psychologii wartości i religijności oraz psychologicznej interwencji w sytuacjach kryzysowych. Autorka artykułów z zakresu psychogerontologii, psychologii rozwojowej i interwencji kryzysowej.

Prof. Dr hab. Mieczysław Ozorowski - wieloletni Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kierownik projektów w zakresie coachingu rodzinnego. W latach 2010-2020 dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obszary badań: nauka o Kościele, nauka o sakramentach, teologia małżeństwa i rodziny, wsparcie duchowe rodziny oraz coaching rodzinny. Brał udział w licznych konferencjach naukowych, jest autorem wielu artykułów z zakresu sakramentologii, teologii małżeństwa i rodziny oraz ekoteologii. Kierownik projektu „Family balance coaching - psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym” oraz ekspert w projektach „Sojusz dla rodziny” oraz „EDU SKILLS SYSTEM”.

Dr Elisabeth Riedl - psycholog, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt-Ingolstadt, ekspert ds. diagnostyki psychologicznej i psychologii interwencyjnej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii szkolnej. Prowadzi zajęcia z zakresu: praca i zdrowie: podstawy, praca i zdrowie: aplikacja, diagnostyka osobowości. Zainteresowania badawcze: ocena ambulatoryjna w kontekście psychologii pracy, wymagania i zasoby zawodowe, stres i zaangażowanie w pracę, rehabilitacja zawodowa, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Regina Schmid - pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt-Ingolstadt, ekspert ds. diagnostyki psychologicznej i psychologii interwencyjnej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii szkolnej. Prowadzi zajęcia z zakresu: praca i zdrowie: podstawy, praca i zdrowie: aplikacja, praca projektowa, diagnostyka umiejętności. Zainteresowania badawcze: psychologia zawodowa i zdrowotna, dobre samopoczucie, wymagania i zasoby w kontekście zawodowym, gromadzenie danych za pomocą oceny ambulatoryjnej, zmienność rytmu serca, rozważność, rehabilitacja zawodowa.

Dr Ilona Skoczeń – asystent w Katedrze Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek zespołu w Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością PERSONALITAS. Obszar zainteresowania: psychologia rozwoju człowieka, w szczególności wpływ wczesnych doświadczeń na funkcjonowanie w obszarze emocjonalno-społecznym dzieci i młodzieży. Dynamika kształtowania się przywiązania, charakterystyka i formy przejawiania zachowań przywiązaniowych na różnych etapach życia.

Prof. Dr hab. Janusz Surzykiewicz – szef Katedry Pedagogiki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt-Ingolstadt. Psycholog, pedagog, teolog, superwizor, badacz społeczny, trener nauczania i coach mentoringu (EASC), coach ICI, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zainteresowania badawcze: edukacja zdrowotna (promocja zdrowia w miejscu pracy i zdolność adaptacji zawodowej), porady i coaching (innowacyjne koncepcje doradcze w edukacji społecznej, m.in. coaching rodzinny, coaching społeczno-pedagogiczny), badania dotyczące agresji i przemocy (reaktywna proaktywna agresywność, profilaktyka u dzieci i młodzieży), integracja społeczna. Przez lata prowadził działalność badawczą i dydaktyczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Prof. Dr Joachim Thomas, psycholog, diagnosta. Trener, ekspert w projektach wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu mobilnych narzędzi diagnostycznych.